Zmiana regulaminu lub cennika, a możliwość wypowiedzenia umowy bez opłaty.

Konsument jest przekonany, że jeśli operator telekomunikacyjny zmieni regulamin świadczenia usług to on może zawsze wypowiedzieć taką umowę bez ponoszenia dodatkowych opłat, zwanych w umowie często ulgą przyznaną przez Dostawcę, czy też opłatą wyrównawczą za wcześniejsze zerwanie umowy z winy klienta. 

Czy aby na pewno? Tak było do niedawna, teraz…. niestety nie zawsze.

Od połowy zeszłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2004 r.) – zwana dalej Ustawą –  której jednym z założeń jest, iż operator nie ponosi ryzyka dostosowania warunków umowy w tym regulaminów świadczenia usług czy cenników spowodowanych zmianą powszechnie obowiązującego prawa. Wobec powyższego jeśli zmiana regulaminu czy cennika wynika z potrzeby jego dostosowania do nowego prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych to Konsument nie może umowy wypowiedzieć, nie płacąc przy tym "zmiarkowanej ulgi". 

Aktualna ofensywa operatorów spowodowana jest dostosowaniem regulaminu do nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, która weszła w życie 20.07.2010 r.

Czas zmiany regulaminów z powodu zmiany prawa może być różny u poszczególnych Dostawców, zależy to od nich. Należy się spodziewać, że podobne praktyki będą miały miejsce z początkiem roku, gdy wejdą nowe stawki VAT i będzie potrzeba zmiany Cennika świadczenia usług. Niestety w niniejszym przykładzie nie będzie można bezkarnie się z umowy wywinąć.

Przeanalizujmy pod tym kątem wspomnianą nowelizację, jak i samą ustawę,a także prawa i obowiązki Konsumenta oraz operatora….

Zakres podmiotowy 

Warto w pierwszej kolejności się zastanowić do jakich umów powyższe uregulowania będą miały zastosowania. Będą to wszystkiego rodzaju usługi telekomunikacyjne, czyli usługi polegające głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej, m.in:

– umowy o świadczenie usług internetowych

– umowy o świadczenie usług telefonicznych (w tym telefonia stacjonarna oraz mobilna)

– umowa o świadczenie usług telewizyjnych (dostęp kablowy, jak i cyfrowy)

Zakres przedmiotowy

Dostawca usług jest zobowiązany poinformować abonenta o KAŻDEJ propozycji zmiany warunków umowy w tym w  regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub cennika usług telekomunikacyjnych. Nie są to stricte umowy podpisywane przez abonenta, tylko stanowią dodatek do tych umów (załącznik), które powinny zostać dostarczone konsumentowi w chwili podpisywania umowy.

Forma

Co do zasady, zmiany regulaminu powinny zostać potwierdzone abonentowi w formie pisemnej, chyba że wyraził on zgodę na dostarczanie takich informacji na adres mailowy. Odpowiedzialność za fakt, dostarczenia informacji do abonenta spoczywa na Dostawcy usług. Proszę pamiętać, że regulamin zgodnie z prawem musi być również udostępniony publicznie np. na stronie internetowej Dostawcy – jest to związane z osobami, które mają telefon "na kartę".

Informacje o zmianie regulaminu powinny być dostarczone do abonenta z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian. 

Prawa abonenta (konsumenta)

Abonent ma prawo nie zgodzić się z nowymi warunkami umowy, które zostały wprowadzone do regulaminu. Powinien, więc taką umowę wypowiedzieć. Prawo telekomunikacyjne nie określa formy wypowiedzenia oraz czasu w jakim powinno zostać złożone. Abonent powinien zostać o tym poinformowany w piśmie od Dostawcy, zazwyczaj będzie to wypowiedzenie w formie pisemnej, dostarczone w ciągu 14 dni do siedziby Dostawcy. Proszę pamiętać, że termin do wypowiedzenia umowy zaczyna biec dzień po uzyskaniu informacji o nowych warunkach. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (np. niedziela) , termin upływa dnia następnego.

W przypadku braku wypowiedzenia w podanym terminie umowy – oznacza iż, Konsument akceptuje nowe warunki!

Obowiązki Dostawcy usług

Poza wyżej wspomnianymi obowiązkami:

– musi przedstawić treść zmienionego regulaminu, ze wskazaniem nowego brzemienia;

– musi przedstawić powód dokonania zmiany warunków umowy, określić czym jest spowodowany, w szczególności jeśli wynikają one ze zmian przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.

Prawo naliczania opłat przez Dostawcę usług.

Wspomniana opłata to jest ulga przyznana abonentowi przez Dostawcę w chwili zawierania umowy w określonej wysokości, które podlegać będzie zwrotowi (do rąk Dostawcy) z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. Wartość ulgi (może być zwana również np. opłatą dodatkową) jest określona w umowie. W momencie wypowiedzenia umowy zostaje zmniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązani (zob. art. 57 ust 6 Ustawy).

Jeśli zmiana warunków umowy (w tym regulaminów i cennika) wynika ze zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych to Konsument nie może wypowiedzieć umowy bez dodatkowej opłaty. Tak więc jeśli wypowie, bo ma do tego prawo to niestety będzie musiał zapłacić z uwzględnieniem ulgi przyznanej przez Dostawcę.

Jeśli zmiana warunków umowy wynika z niczym nieskrępowanej decyzji Dostawcy (np. zmiana polityki firmy, wprowadzenie nowych usług, etc) Konsument może wypowiedzieć umowę bez dodatkowej opłaty.

Może się zdarzyć sytuacja, że Dostawca jednocześnie oprócz zmian wynikających dostosowaniem regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa, będzie chciał przemycić dodatkowo inne zapisy nie związane ze zmianą prawa (np. zmiana Cennika, inne postanowienia dodatkowa, które chce przy okazji wprowadzić). W takiej sytuacji Konsument może wypowiedzieć umowę bez dodatkowej opłaty. Gdyż, zmiana regulaminu nie jest spowodowana wyłącznie zmianą prawa.

Jak sprawdzić czy określone poprawki wynikają ze zmiany prawa? Dostawca ma obowiązek podania przepisów prawnych, które wywołały przymus zmiany warunków umowy (może być to ustawa, ale również uznanie jakiegoś postanowienia umownego, które było wcześniej w naszej umowy, za klauzulę niedozwoloną). Należy odszukać podany akt prawny albo decyzję i przeanalizować pod kątem poprawek dostarczonych przez Dostawcę.

Podstawa prawna – art. 60a ustawy prawo telekomunikacyjne

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....