Szykują się poważne zmiany w rejestrze postanowień niedozwolonych

Jeszcze na dobre nie zakończył się etap legislacyjny ustawy o prawach konsumenta, a Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje kolejną rewolucję w ochronie interesów konsumentów. Tym razem chodzi o uporządkowanie kwestii związanych z klauzulami niedozwolonymi i rejestrem, w których zbierane są niedozwolone postanowienia umowne. Aktualnie bałagan jest straszny, czego efektem jest 41 tys. spraw tylko w 2013 roku w SOKiK w związku z powództwami o uznanie postanowień umownych za niedozwolone (sygn. AmC). Jeżeli do tego dodamy problemy z prawidłową interpretacją skutku wpisania klauzuli do rejestru (nawet przez Sąd Najwyższy), to robi się naprawdę nieciekawie. Ale do rzeczy… 

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który trafił aktualnie do konsultacji społecznych. 

Oto moja lista najważniejszych zmian (pogrubione to zmiany przełomowe):

 1. Powództwo do SOKiK będą mogły złożyć tylko określone instytucje państwowe, które w zakresie swoich zadań mają na celu ochronę konsumentów (rozszerzony zostanie krąg podmiotów np. o Rzecznika Ubezpieczonych, Prezesa UKE, etc) oraz "certyfikowane" stowarzyszenia.
 2. Powództwa do SOKiK nie będą mogli składać konsumenci – pozostanie im jedynie kontrola incydentalna, w ramach zwykłego postępowania.
 3. Powstanie rejestr stowarzyszeń, które będą mogły wnosić ww. pozwy – wymóg: 1000 członków i 2 lata działalności. Rejestr będzie prowadził Prezes UOKiK, a w przypadku braku wpisu przysługiwać będzie skarga do WSA.
 4. Postępowanie o uznanie postępowania wzorca umownego za niedozwolone będzie postępowaniem nieprocesowym.
 5. Uzasadnienie orzeczenia będzie sporządzane z urzędu.
 6. Skutek orzeczenia będzie oddziaływać tylko na tego samego przedsiebiorcę i wszystkich jego konsumentów, którzy korzystali z tego wzorca.
 7. W rejestrze będą znajdowały się linki do uzasadnień wyroków oraz do wzorców umownych, które były badane w toku postępowania sądowego.
 8. Nowe funkcje wyszukiwania interesujących klauzul w rejestrze np. po zagadnieniach, które dotyczy postanowienia.
 9. Możliwość wprowadzania uwag o braku aktualności wpisanego do rejestru postanowienia, jeżeli zmieni się stan prawny, który wpływa na jego abuzywność. 
 10. Brak opłat za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 11. Prezes UOKiK będzie mógł w postępowaniu administracyjnym uznać, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest stosowanie postanowienia, które narusza art. 385[3] k.c.
 12. Za postanowienie niedozwolone będzie mogło zostać uznane postanowienie, które jest nieważne z mocy prawa (czyli takie, które narusza art. 58 k.c.).
 13. Dwa vacatio legis – krótkie (2 tygodnie) oraz długie (rok) – w zależności od charakteru zmian.

Zmian jest sporo, ale poczekajmy na końcowe efekty. Na dobrą sprawę każdą ww. zmianę można byłoby opisać w osobnym wpisie na blogu i przedstawić jej mocne i słabe strony, ale niestety na chwilę obecną nie mam na to czasu i będę to robił najczęściej na bieżąco (np. w komentarzach). Teraz czekamy na wynik konsultacji społecznych. 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....