Subiektywne zestawienie głównych zmian związanych z zawieraniem umów przez konsumentów

Zgodnie z obietnicą w dzisiejszym wpisie chciałbym kontynuować rozważania rozpoczęte w temacie Subiektywne zestawienie głównych zmian w procedurze reklamacyjnej. Poniżej przedstawiam pozostałe zmiany jakie wiążą się z wejściem w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Niniejszy wpis będzie dotyczył zmian stricte związanych z ww. ustawą i poza rozważaniami zostawię nowelizację Kodeksu Cywilnego, gdyż ten element został omówiony (w skrócie) w przywołanym wcześniej artykuł. Przyznam szczerze, że miałem problem jak prawidłowo nazwać to "subiektywne zestawienie", gdyż zmiany nie dotyczą jedynie umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, ale będą one odczuwalne również przez przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność. Stąd też pomysł, aby ująć to w ogólnym zestawieniu, jako zmian oddziałujących na etap związany z zawarciem umowy z konsumentem. 

Do najważniejszych (TOP 10) zmian można zaliczyć, w szczególności:

1. Obostrzenia przy zawieraniu umów przez telefon. Aby umowa została skutecznie zawarta przedsiębiorca musi przedstawić konsumentowi na trwałym nośniku warunki umowy, które zostały mu wcześniej przekazane przez telefon, a następnie powinien oczekiwać na akceptację przez konsumenta (również utrwaloną na trwałym nośniku) przedstawionych warunków. Myślę, że w niedalekiej przyszłości poświęcę temu zagadnieniu osobny artykuł na blogu.

2. Nałożenie na przedsiębiorców prowadzących działalność w tradycyjnej formie (np. sklepy stacjonarne) obowiązku przekazania konsumentom szeregu informacji związanych z przyszłość umową (łącznie 9 elementów). 

3. Ograniczenie możliwości pobierania przez przedsiębiorców od konsumentów opłat za połączenia telefoniczne z infolinią do wysokości opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne (według taryfy dostawcy, z którego korzysta konsument). Jestem bardzo ciekawy, jak wyjdzie jego stosowanie w praktycę.

4. Rozszerzenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców świadczących usługi i/lub sprzedających towary na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (łącznie 21 elementy), których przekazanie następuje jeszcze przed zawarciem umowy. 

5. Konieczność wyraźnego oznaczenia na stronie internetowej sytuacji, w których zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty. W przypadku niedostatecznego poinformowania o tym fakcie konsumentów, umowa będzie uważana za niezawartą. Przepis ma za zadanie przede wszystkim eliminować praktyki podobne do tych, które stosował właściciel "pobieraczka" i kilku jego naśladowców. 

6. Wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z 10 do 14 dni. Jednocześnie wydłużony został termin na odstąpienie od umowy w sytuacji braku poinformowania przez przedsiębiorcę o ww. uprawnieniu – z 3 do 12 miesięcy (+ 14 dni). 

7. Umożliwienie konsumentowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w sytuacji w której świadczenie usługi (np. telekomunikacyjnej) lub dostarczanie mediów (gaz/woda/prąd) zostało już rozpoczęte, ale nie w całości wykonane. W takiej sytuacji konsument ponosi jedynie koszty obliczone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Do tematu wrócę, bo jest on szalenie ciekawy. 

8. Został określony w ustawie obowiązek zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów dostawy towaru "do konsumenta", w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dotychczas – na gruncie u.o.n.p.k. – wynikało to przede wszystkim z orzecznictwa TSUE i Prezesa UOKiK, por. Przedsiębiorca powinien zwrócić koszty dostawy.  Nowa regulacja wprowadza jednak pewne ograniczenie korzystne dla przedsiębiorcy, gdyż ma on obowiązek zwrotu kosztów dostawy jedynie do wartości najtańszego środka transportu przez siebie oferowanego

9. Wprowadzone zostało prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (CD czy DVD). Najprościej to ujmując dotyczy to wszystkiego rodzaju nagrań/filmów/gier pobranych z internetu. Niestety (albo i dobrze…) prawo do zostało bardzo ograniczone. i może okazać się wręcz iluzoryczne. Konsumentom pozostaje liczyć na nieuwagę przedsiębiorcy. Szczegóły wkrótce…

10. Ustawodawca w końcu przesądził o tym, że odstąpienie od umowy jest ważna, nawet jeżeli produkt, który zostanie zwrócony przedsiębiorcy, będzie uszkodzony przed konsumenta lub będą na nim widoczne inne ślady użytkowania, które powstały poza dozwolonym "testowaniem". W takim przypadku przedsiębiorcy przysługiwać będzie odszkodowanie. Temat był już był przeze mnie opisywane na gruncie przepisy u.o.p.n.k. – por. Odstąpienie od umowy – cała prawda! Jest to kolejny wątek, który zamierzam niebawem opisać na blogu, gdyż może on wywoływać słuszne kontrowersje (np. jak liczyć zużycie przedmiotu, kto o tym decyduje etc.). 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....