Subiektywne zestawienie głównych zmian w procedurze reklamacyjnej

W piątkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej w artykule Drobna wada towaru, zdaniem firm, to nie powód do przyjęcia reklamacji ukazał się mój krótki komentarz do zmian jakie nas czekają w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorcy za wadliwy towar. Przypomnę, że 25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która całkowicie zmieni procedurę składania reklamacji. Myślę, że jest to dobry moment, aby przedstawić mój subiektywny ranking 10 najistotniejszych zmian w tej materii. Z całym tekstem ustawy możecie zapoznać się na stronach bloga.

1. Uchylona zostanie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i wszystkie przepisy dotyczące "reklamacji" będą zamieszczone w Kodeksie Cywilny, w przepisach dotyczących rękojmi za wadę i gwarancji. Pojęcie "niezgodności towaru z umową", jakie obowiązywało na gruncie starej ustawy zostanie zastąpione przez "wadę".

2. Już przy pierwszej reklamacji będzie można żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca pod pewnymi warunkami będzie mógł zmienić nasz roszczenie, ale i tak jest to znaczący postęp. Obecnie w pierwszej kolejności możemy żądać jedynie wymiany lub naprawy, a dopiero na późniejszym etapie – obniżyć cenę lub odstąpić od umowy.

3. Nie będzie konieczności powiadamiania sprzedawcy o wadzie w terminie 2 miesięcy od jej zauważenia, tak jak to jest obecnie. Będzie inny termin – 1 rok od zauważenia wady na złożenie przedsiębiorcy żądania przewidzianego w rękojmi. Po upływie tego terminu roszczenia konsumenta związane z reklamację ulegną przedawnieniu. 

4. Przedłużony zostanie okres tzw. domniemania istnienia wady z 6 do 12 miesięcy od wydania towaru. W tym terminie to sprzedawca będzie musiał udowodnić, że wada nie istniała w towarze w momencie wydania. Bardzo istotne przerzucenie ciężaru dowodowego na przedsiębiorcę. 

5. Sprzedawca – tak jak obecnie – będzie miał 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, a jeżeli tego nie uczyni, to automatycznie oznacza to, że uznaje roszczenie. Obecnie takie domniemanie istnieje jedynie przy żądaniu wymiany i naprawy towaru. Od wejścia w życie nowych przepisów do tego katalogu zostanie włączone "obniżenie ceny"

6. Nie będzie możliwości naprawianie przez przedsiębiorcę na okrągło reklamowanego przez konsumenta towaru (co jest dość powszechne np. przy sprzęcie RTV i AGD). Przy drugiej reklamacji (a nawet przy drugim żądaniu w ramach pierwszej reklamacji) – przysługiwać będzie konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy, którego sprzedawca już nie będzie mógł zmienić! 

7. Będzie osobna procedura reklamacyjna związana z nieprawidłowym (wadliwym) montażem.

8. Wydłużony zostanie okres odpowiedzialności przedsiębiorcy za wady nieruchomości (z 3 do 5 lat). Ponadto obecnie dotyczy to "budynków", a nie "nieruchomości".

9. Rozbudowano przepisy dotyczące gwarancji, jeżeli gwarant zapomniał pewnych rzeczy uregulować w tej gwarancji, w tym np. obowiązek wykonania naprawy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez konsumenta wadliwego towaru. 

10. Skorzystanie z gwarancji (np. wymiana na jej podstawie towaru) nie będzie miało wpływu na możliwość korzystania w późniejszym okresie z rękojmi w stosunku wymienianego wcześniej towaru, mimo że nie zawsze gwarant i sprzedawca to jeden i ten sam przedsiębiorca. Obecnie kwestia ta nie jest do końca jednoznaczna. 

Zmian jest naprawdę sporo. Chciałbym z czasem omówić je wszystkie na blogu, w szczególności z punktu 6. Po obserwacji stanowisk przedsiębiorców na etapie tworzenia ustawy spodziewam się, że będą z tym aspektem największe problemy.

Podsumowując – poczekałbym na zakup prezentów bożonarodzeniowych na okres po świętach 🙂 Chociaż z drugiej strony przedsiębiorcy będą chcieli maksymalnie wyczyścić magazyny przed wejściem nowej ustawy w życie (dlaczego? – pisałem o tym tutaj), a więc spadek cen może być znaczny. Zobaczymy…

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....