Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2012 rok

Rzecznik Ubezpieczonych opublikował na swojej stronie sprawozdanie z działalności za rok 2012 r. Na prawie 180 stronach możemy dowiedzieć się jakie działania podejmował Rzecznik przez cały ubiegły rok. Lista działań imponująca i to doskonale pokazuje jak potrzebna jest wyspecjalizowana instytucja, która pomaga konsumentom w tym specyficznym segmencie jakim są ubezpieczenia. Widać to było np. po aferze z polislokatami i raporcie z działalności zakładów ubezpieczeniowych w tym zakresie

W tym miejscu warto przypomnieć, iż funkcję Rzecznika Ubezpieczonych pełni p. Aleksandra Wiktorow, w Biurze Rzecznika zatrudnionych jest 37 osób, w tym 25 zajmuje się wykonywaniem zadań merytorycznych. Dodatkowo Rzecznik współpracuje z 62 ekspertami na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie każdy ponadto wie – a wynika to wprost z przepisów prawa – że działalność Rzecznika finansowana jest przez samych przedsiębiorców ubezpieczeniowych (poprzez określony procent z ze składek i z aktywów OFE).

Jeśli chodzi o działalność merytoryczną to warto zauważyć, iż RU złożył do Prezesa UOKiK 7 zawiadomień w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Były to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, UNIQA TU,  Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie TU na Życie i Reasekuracji, PZU, TUiR Allianz Polska, Benefia TU na Życie.

Do istotnych opracowań wydanych w 2012 r. niewątpliwie należy zaliczyć raport pt. "Klauzule abuzywne w działalności ubezpieczeniowej – Raport Rzecznika Ubezpieczonych", a w nim opis 80 klauzul z rejestru postanowień niedozwolonych. Był również aneks do raport pt. „Podstawowe problemy bancassurance w Polsce" z 2007, czyli analiza naruszeń interesów konsumentów w ramach ubezpieczeń zawieranych za pośrednictwem banków, a także wspomniany już przeze mnie raport dot. ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.  

W 2012 r. do RU trafiło 15 273 pisemnych skarg zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń, tj. o 6,4% więcej niż w roku poprzednim. Pokazuje skalę problemów wśród konsumentów i ich  bezradność – wychodzi ok. 42 skarg dzienne (przy pracy w weekendy). Dla przykładu 10 lat temu skarg było tylko ok. 2,5 tys. Ponad połowa ubiegłorocznych skarg dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych (53%). W 13 308 przypadkach podjęto interwencję, a 34% interwencji w 2012 r. zakończyło się zmianą stanowiska przedsiębiorcy, co przy braku uprawnień władczych jest – w mojej ocenie – całkiem dobrym wynikiem. Ponadto nawet jak przedsiębiorca stanowiska nie zmieni, to konsument zna stanowisko RU, a także aktualnie obowiązujący stan prawny i może w sposób świadomy zdecydować czy warto dochodzić roszczeń w sądzie w celu przymuszenia zakładu ubezpieczeniowego do zmiany stanowiska.

Nie sposób opisać w jednym w wpisie całego sprawozdania, w tym m.in. działalność edukacyjno-informacyjna czy też działań w zakresie Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczeniowym – w związku z powyższym zachęcam do osobistego zapoznania się z opracowaniem. 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....