Raport NIK – interesy konsumentów w sieci są dobrze chronione

W dniu kwietniu 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli wydała raport dotyczący Ochrony klientów dokonujących zakupów towarów w sklepach internetowych (poinformowała o tym w sierpniu na swojej stronie internetowej). Raport, mimo pewnych zauważonych nieprawidłowości, w bardzo dobrym świetle stawia poziom ochrony konsumentów w zakresie zakupów dokonywanych w sklepach internetowych. NIK zbadał zarówno działania podjęte przez Prezesa UOKiK, jak i rzeczników konsumentów, a także organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich i Federacji Konsumentów, które korzystają z dotacji państwowych na projekty związane z ochroną konsumentów. Czego dotyczy raport? Między innymi sposobu i terminowości rozpatrywania skarg związanych z problemami konsumentów w sieci, czy też rzetelności wywiązywania się z projektów związanych z ochroną konsumentów i efektowności rozdzielania środków przeznaczonych na ten cel. NIK stwierdził, że konsumenci mogą uzyskać na czas pomoc w tym zakresie, a ewentualne nieprawidłowości mogą wynikać z co raz większej ilości zgłaszanych problemów i braków kadrowych wewnątrz podmiotów, które rozpatrują ww. skargi. 

Ponadto NIK jest za usunięciem z art. 38 u.o.k.i.k., który obciążał samorządy terytorialne koniecznością wdrożenia w programie nauczania w szkołach publicznych przedmiotu z zakresu wiedzy konsumenckiej. Samorządy nie mają takich uprawnień, tak więc zapis nie miał żadnego sensu. Problem jest znany, o czym świadczy ostatnia propozycja nowelizacja ustawy, która zmienia powyższy artykuł – nakładając na samorząd jedynie obowiązek prowadzenie edukacji konsumenckiej. 

NIK wskazuje również na głosy organizacji pozarządowych w związku z potrzebą stworzenia bazy skarg konsumenckich dostępnej dla podmiotów zajmujących się ochroną praw konsumentów. Ciekawa inicjatywa, która pomogłaby ujednolicić system i ułatwić Prezesowi UOKiK dostęp do jeszcze większej ilości sygnałów płynących z rynku od bezpośrednich zainteresowanych (i poszkodowanych). Zresztą były takie przymiarki, jednak ze względów technicznych nie można było takiej bazy wprowadzić w życie. 

Raport ciekawy, sygnalizuje pewne obszary w zakresie ochrony konsumentów, które można jeszcze poprawić. Niemniej jednak nie ze wszystkimi wnioskami można się zgodzić, o czym jednak napiszę w oddzielnym wpisie, gdyż temat należy rozwinąć i przeanalizować ponad to co jest zawarte w samych rozważaniach NIK.

Omawiane opracowanie wpisuje się w rozważania na temat poziomu ochrony konsumentów w Polsce. Jak pamiętamy, jeden poseł miał z tym problem – por. Czy w Polsce chronione są indywidualne interesy konsumentów?

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....