O Pobieraczku słów kilka…

W swoim pierwszym artykule na blogu chciałbym poruszyć dość starą kwestię, ale cały czas wywołującą kontrowersje, mianowicie problemy związane ze stroną Pobieraczek.pl

Na wstępie postaram się streścić sytuację, a następnie przedstawić swoje przemyślenia na ten temat. 

Pobieraczek.pl jest stroną, na której po wcześniejszej rejestracji możliwe jest korzystanie z sieci Usenet. Tak serwis zachwalają jego autorzy na swojej stronie:

Pobieraczek oferuje Państwu dostęp do ponad 99 000 grup dyskusyjnych, jak również do filmów, muzyki, gier, programów oraz treści erotycznych o nieprawdopodobnie dużym wyborze! Dostęp przez nas zapewniany jest anonimowy i nie podlega jakiejkolwiek cenzurze, z Pobieraczkiem jesteście Państwo bezpiecznie połączeni. 

Z relacji użytkowników można wywnioskować, że trafiają tam często poprzez hyper-link, szukając jakiegoś pliku w Internecie. Zachęceni hasłami reklamowymi w stylu "10 dni ściągania za darmo", rejestrują się (akceptując przy tym długi regulamin)… i po 10 dniach przychodzi wezwanie do zapłaty na kwotę 94,80 złotych. Skąd te koszty? Okazuje się, że rejestrując się na pobieraczek.pl zawieramy wg regulaminu umowę na czas określony (12 m/c – 7,90 zł za każdy miesiąc, płatne za rok z góry). Nie da się ukryć, że powyższe warunki trudno wywnioskować z haseł reklamowych. 

Interwencja Prezesa UOKiK
Zanim przejdę do analizy stanu prawnego i regulaminu nadmienię, że w wyniku licznych skarg sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakończyło się wydaniem Decyzji RWR 6/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, w której Prezes UOKiK postanowił:

1. uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów działanie ww. przedsiębiorców polegające na stosowaniu reklamy wprowadzającej konsumentów w błąd co do bezpłatności świadczonych usług w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy oraz co do okresu, na jaki umowa zostaje zawarta, co narusza art. 4 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr. 171, poz. 1206) i godzi w zbiorowe interesy konsumentów. i nakazuje się zaniechania jej stosowania.

2. uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów działanie ww. przedsiębiorców polegające na zamieszczeniu na stronie internetowej www.pobieraczek.pl informacji handlowej, na którą składa się:
a) reklama w postaci baneru reklamowego,
b) sformułowanie o treści „Tak, chcę testować przez 10 dni!”,
c) informacja pod tytułem „Informacja dla klientów”,

która wprowadza konsumentów w błąd co do bezpłatności świadczonych usług w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy oraz co do okresu, na jaki umowa zostaje zawarta, co narusza art. 4 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr. 171, poz. 1206) i godzi w zbiorowe interesy konsumentów i nakazuje się zaniechanie jej stosowania.

II. Na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 107, poz. 887), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszającyc zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko Rafałowi Peisert i Iwonie Kwiatkowskej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Eller Service spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku

– działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, umarza się postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie stosowania przez ww. przedsiębiorców praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów polegającej skonstruowaniu procedury zawarcia umowy w sposób pomijający istotne informacje potrzebne konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy, co mogło naruszać art. 4 ust. 1 i 2 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr. 171, poz.1206).

III. Na podstawie art. 26 ust. 2 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 107, poz. 887), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, wszczętego z urzędu przeciwko Rafałowi Peisert i Iwonie Kwiatkowskej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Eller Service spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku

– działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
nakazuje się ww. przedsiębiorcom publikację niniejszej decyzji w całości na ich koszt na stronie internetowej www.pobieraczek.pl w ten sposób, że odnośnik do treści decyzji powinien zostać umieszczony na stronie głównej www.pobieraczek.pl oraz utrzymywanie jej na przedmiotowej stronie internetowej przez okres 6 (sześciu) miesięcy.

IV. Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadaje decyzji w zakresie pkt I i III sentencji decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

V. Na podstawie art. 106 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § § 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 107, poz. 887

– działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
nakłada się na Rafała Peiserta prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Eller Service spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku karę pieniężną w wysokości 119 570 zł (słownie sto dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) płatną do budżetu państwa, za zapłatę której odpowiada on solidarnie z Iwoną Kwiatkowską.

VI. Na podstawie art. 106 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy i § § 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz.U. Nr 107, poz. 887),

– działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
nakłada się na Iwonę Kwiatkowską prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Eller Service spółka cywilna z siedzibą w Gdańsku karę pieniężną w wysokości 119 570 zł (słownie sto dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych), płatną do budżetu państwa, za zapłatę której odpowiada ona solidarnie z Rafałem Peisert.

Powyższą decyzję w zakresie wprowadzania konsumenta w błąd oraz nałożenia kary finansowej, właściciel Pobieraczka postanowili zaskarżyć, o czym możemy dowiedzieć się z komentarza do Decyzji na ich stronie. Sprawa jest w toku, decyzja w zaskarżanych kwestiach się nie uprawomocniła, aczkolwiek analizując decyzję należy zwrócić uwagę na rygor natychmiastowej wykonalności w dwóch punktach. Decyzja ma duże znaczenie w przypadku powołania się na błąd – o czym niżej.

Ważność umowy

Abstrahując od decyzji Prezesa UOKiK'u, warto przeanalizować obecny stan prawny i ważność zawartej umowy, jak również zapoznać się z argumentami przedstawicieli pobieraczka.pl w e-mailach kierowanych do użytkowników.
W Polsce obowiązuje ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) (dalej zwana Ustawą). Jest ona implementacją szeregu Dyrektyw UE, dostosowując prawo polskie do standardów prawnych w Unii Europejskiej. Ustawa ma zastosowanie do powyższej sytuacji, gdyż właściciele portalu są przedsiębiorstwami (zob. art. 431 kodeksu cywilnego), a użytkownik w tym stosunku zobowiązaniowym występuje w roli konsumenta (vide art. 221 kc) 

Art. 221. [Pojęcie konsumenta]
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 431. [Pojęcie przedsiębiorcy]
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Bezsporne jest również to, iż została zawarta umowa na odległość zgodnie z art. 6 Ustawy. Oczywiście jest możliwość zawierania umów w formie elektronicznej, o czym przesądzają art. 60, 61 oraz art. 661 kc. Nie jest więc prawdą (w związku z opinią pojawiającą się w Internecie), że umowa jest ważna tylko w formie pisemnej. Tym bardziej, że użytkownik potwierdza warunki umowy w linku aktywacyjnym, który dostaje na adres e-mailowy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie głównej.

Art. 60 [Oświadczenie woli]

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).
Art. 61. [Chwila złożenia] 
§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Art. 661. [Związanie ofertą elektroniczną]§ 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.  

§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: 
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy; 
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; 
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy; 
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie; 
5) językach, w których umowa może być zawarta; 
 6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób. 

§ 4. Przepisy § 1-3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły. 

Działając w ramach Ustawy, przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków, jednym z najważniejszych jest poinformowanie konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Jeśli takiej informacji nie ma – prawo do odstąpienia przedłuża się do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wynika to bezpośrednio z Ustawy:

Art. 7.  [Prawo odstąpienia od umowy]
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. [Termin do odstąpienia] 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

Jednak co ważniejsze, umowę zawieramy na rok i pakiet usług odnawia się po miesiącu użytkowania, w związku z powyższym nie jest to świadczenie jednorazowe (jak np. kupno telefonu w sklepie internetowym), czyli warunki umowy, w tym poinformowanie o prawie do odstąpienia powinny zostać przedstawione konsumentowi na piśmie.

Art. 9. [Konieczne informacje]  1. Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

(…)

6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,

(…)
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w ust. 1, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

4. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy jednorazowych świadczeń, które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość, dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy (operator środków porozumiewania się), z wyjątkiem jednak informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Właściciele serwisu stosowną informację posiadają tylko w regulaminie Serwisu, który trzeba zaznaczyć przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, aby poprawnie przejść ten etap rejestracji. Informacje więc nie zostają potwierdzone pisemnie! Warto przeanalizować czy na podstawie powyższej ustawy, stwierdzenie "na piśmie" jest równoznaczne z "formą pisemną" znaną z art. 78 kc. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej "do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie określa się tymi samymi określeniami", znaczyłoby to, że nie są to pojęcia tożsame. Z pomocą przychodzi Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 roku w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Zgodnie z art. 5 Dyrektywy:

W stosownym czasie podczas wykonywania umowy, konsument musi otrzymać w
formie pisemnej lub na innym trwałym, dostępnym dla niego nośniku, potwierdzenie
informacji określonych w art. 4 ust. 1 lit. a)-f) najpóśniej jednak w chwili dostawy w
przypadku dóbr nieprzeznaczonych dla osób trzecich, chyba 7e informacje te zostały
wcześniej przekazane konsumentowi przed zawarciem umowy w formie pisemnej lub na
wspomnianym trwałym i dostępnym nośniku.

Z powyższego wynika, że oprócz formy pisemnej, w pojęciu "na piśmie" znajduje się jeszcze "inny trwały, dostępny nośnik". W Dyrektywie nie ma jednak definicji tego pojęcia. Z pomocą przychodzi Dyrektywa Nr 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającą dyrektywę Rady Nr 90/619/EWG oraz dyrektywy Nr 97/7/WE i 98/27/WE. Zdefiniowany jest tam "trwały nośnik informacji" czyli każdy instrument pozwalający konsumentowi na przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób dostępny do przyszłego korzystania przez okres czasu odpowiedni do celów informacji i który pozwala na niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji.
W wyżej wymienioną definicję wpisuje się np. płyta CD, dysk twardy – właściciele Serwisu musieliby więc wysyłać konsumentowi nośnik w celu potwierdzenia warunków umowy. W doktrynie występuje pogląd, że może być to e-mail – zapisany na koncie mailowym konsumenta. Pobieraczek mimo wszystko regulaminu wraz z informacjami z art. 9 ust 1 e-mailem nie przesyła.
Nietrafny jest pogląd wyrażany przez Serwis, iż "za spełnienie obowiązku potwierdzenia informacji należy uznać udostępnienie informacji w postaci elektronicznej w taki sposób aby było możliwe zapisanie jej na twardym dysku konsumenta." – czyli na stronie internetowej. Nie jest więc takim nośnikiem strona pobieraczek.pl, na której znajduje się regulamin i wystarczy sama możliwość zapisania go na dysku twardym.

W związku z tym termin na odstąpienie od umowy wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia umowy (zgodnie z art. 10 Ustawy). 

Tak na marginesie – proszę pamiętać, że przy interpretacji przepisów ustawy posłużyłem się interpretacją Dyrektyw. Ustawa, która stanowi implementację Dyrektywy co do zasady nie może zawężać uprawnień przyznanych przez Dyrektywę
Dyrektywa wiąże Państwa członkowskie (a nie obywatela) i tylko co do rezultatu (formę określa Państwo Członkowskie). Za implementację Dyrektywy w system prawny odpowiada każdorazowo dane Państwo. Monitoruje Komisja Europejska, która ma prawo nieść skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom wspólnotowym (prawo to przysługuje też Państwu członkowskiemu). Wynikiem tego może być narzucone na dane państwo – naruszyciela sankcji finansowych lub możliwość wystąpienia z postępowaniem roszczeniowym przeciwko własnemu państwu przez osobę fizyczną lub osobę prawną.

Odstąpienie od umowy

Aby odstąpienie od umowy było ważne, musi być wyrażone na piśmie! 
Powyżej pojęcie zostało przeze mnie już opisane. Co prawda, w Dyrektywie 97/7/WE, nie została przewidziana forma odstąpienia konsumenta od umowy, nie mniej polski ustawodawca wskazuje, że powinna być "na piśmie". Przyjmując, iż w przypadku potwierdzenia informacji od przedsiębiorcy (art. 9 ust.3), określenie "na piśmie" dopuszcza wg Dyrektywy również wiadomość mailową, to tym bardziej powyższego uprawnienia nie można pozbawiać konsumenta. Pojęcie "na piśmie" można oczywiście utożsamiać z formą pisemną z art. 78 kc i z ograniczeniami przewidzianymi przez art. 74 kc jednak w przypadku konsumenta nie ma to znaczenia – ponieważ jego ograniczenia z powyższego artykułu nie dotyczą – zob. art. 74 § 2 kc. Odmiennie przedstawia się sprawa w przypadku przedsiębiorcy.

Art. 74. [Dla celów dowodowych] § 1. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.
§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.
§ 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.


Art. 78. [Forma pisemna] § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.Wystarczy więc wysłać e-maila z oświadczeniem na adres podawany przez Serwis (bok@pobieraczek.pl), aby skutecznie odstąpić od umowy wg ustawy! W oświadczeniu nie trzeba przedstawiać powodów odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenie przed upływem terminu. Skuteczne jest również przesłanie odstąpienie od umowy za pomocą poczty. Najlepiej zrobić to za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru – dla celów dowodowych. Nie jest możliwe telefoniczne odstąpienie od umowy.

Nie należy również oczekiwać odpowiedzi ze strony właścicieli Serwisu. Odstąpienie od umowy jest uprawnieniem jednostronnym, kształtującym, dlatego niepotrzebna jest konsumentowi zgoda albo potwierdzenie odstąpienia przez Serwis. Jest to uprawnienie dane konsumentowi z mocy prawa i wywołuje skutki z mocą wsteczną (ex tunc), tzn. umowa nigdy nie została zawarta..
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.  Oczywiście w sytuacji poprawnego odstąpienia od umowy (w określonym prawem terminie)

Ważne!! 
Powyższe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni czy 3 m/cy przysługuje w sytuacji, gdy  użytkownik ze strony Pobieraczek.pl nie pobrał żadnych plików. Ma to związek z art. 10 ust. 3 pkt 1 Ustawy:
art. 10
(…)

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

Jak więc widać, jeśli konsument sam przystąpi do pobierania plików, świadczenie zostanie rozpoczęte. Nie jest do końca jasne, jak należy interpretować odesłanie tylko do art. 7 ust 1 – który wspomina o terminie 10 dniowych, przy jednoczesnym braku odesłanie do terminu 3 m/c określonego w art. 10 ust. 2. Moim zdaniem, w powyższym artykule mowa jest jednak o "prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość", która rozciąga się również na termin trzy miesięczny – a więc wyłączenie z pod Ustawy obejmuje również powyższy termin (w przypadku pobrania danych ze za pomocą Serwisu – przypominam).
Jeśli jednak, ktoś pobrał pliki za pomocą strony pobieraczek.pl nie jest jednak na straconej pozycji – pod warunkiem, że dotrzyma terminu 10 dni od rejestracji i wyśle właścicielom Serwisu wypowiedzenie (a nie odstąpienie od umowy). Jest to związane z Regulaminem Serwisu, który rozszerza uprawnienia konsumenta w związku z Bezpłatnym Testowaniem Serwisu.

Regulamin Pobieraczek.pl – §3 pkt 11

W okresie pierwszych 10 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usług Usenet, bez względu na rodzaj wybranego przez użytkownika pakietu cenowego, użytkownik korzysta z prawa do bezpłatnego testowania funkcjonalności Usługi Usenet, (dalej jako „Bezpłatne Testowanie”). W ramach Bezpłatnego Testowania Usługodawca umożliwia użytkownikowi wykorzystanie przesyłu 1GB danych w celu wypróbowania funkcjonalności Usługi Usenet. 

Regulamin Pobieraczek.pl – §3 pkt 15 

Użytkownik, korzystający z Bezpłatnego Testowania zobowiązuje się do wypowiedzenia zawartej umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 11, bądź do opłacenia Usługi Usenet w zamówionym pakiecie cenowym. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego wskazanego w zdaniu 1 prowadzi do nieuzasadnionego obciążenia przez użytkownika Zasobów Angażowanych i podlega karze umownej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 oraz 4. 

Należy zaznaczyć, że odstąpienie od umowy w Ustawy, a wypowiedzenie na podstawie Regulaminu to dwie różne sprawy – wynikające z dwóch innych podstaw prawnych, powodujące różne skutki prawne. Wypowiedzenia jest czynnością jednostronną, ale działa ex nunc – tzn. umowa była od momentu zawarcia umowy do momentu złożenia wypowiedzenia. Z możliwości wypowiedzenia skorzystać więc należy, w sytuacji gdy pobrało się dane za pomocą Serwisu, w przeciwnym wypadku należy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy. Wypowiedzenie można złożyć w formie e-maila na adres Serwisu
Bezprawne jest jednak zdanie drugie z pkt 15. Nie można nakładać kary umownej za brak wypowiedzenia usługi, która miała być BEZPŁATNA. Konsument zostaje ukarany, gdyż nie wypowiedział umowy po darmowym testowaniu (możliwość pobierania pliku/plików w ciągu 10 dni do 1 GB).Wypowiedzenie jest jedynym zobowiązaniem niepieniężnym określonym w zdaniu pierwszym. W takim momencie usługa przyjmuje formę odpłatną! Podsumowując, w moim przekonaniu żądania zapłaty 100 dolarów w ciągu 7 dni, zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu nie znajduję podstaw prawnych. W przypadku braku wypowiedzenia, Bezpłatny Okres testowy przekształca się w  umowę zawarta z Serwisem wg. stawek określonych w cenniku, dodatkowa kara umowna jest nieuprawniona. Oczywiście proszę pamiętać, że analizujemy sytuację w której użytkownik pobrał dane za pomocą strony Serwisu 

Powołanie się na błąd

Osoby, które nie dotrzymały terminu przewidzianego przez prawo do odstąpienia od umowy (3 m/c) i nie pobrały żadnego pliku ze strony pobieraczka.pl pozostaje możliwość powołanie się na błąd przy zawieraniu umowy. Ma to uzasadnienie w wyżej cytowanej decyzji UOKiK'u, w którym Prezes Urzędu stwierdził, że właściciele Serwisu wprowadzali konsumentów w błąd co do bezpłatności serwisu. Oczywiście powyższa decyzja nie jest jeszcze prawomocna, aczkolwiek należy zgodzić się powyższą argumentacją Prezesa. 
Proszę zwrócić uwagę, na jedną  ważną kwestię, mianowicie po decyzji Prezesa, zmianie uległ regulamin Serwisu (nowy obowiązuje od 14 kwietnia 2010 roku) oraz hasła reklamowe, a więc osoby, które po tym terminie zawarły umowę, muszą się liczyć z koniecznością udowodnienia wprowadzania w błąd przez Serwis, w przypadku gdy Serwis nie zgodzi się z oświadczeniem konsumenta o uchyleniu się od skutków prawnych i postanowi skierować sprawę na drogę sądową. Na chwilę obecną, nie mam żadnych informacji, aby Serwis wystąpił na drogę sądową z tego powodu. Moim zdaniem obecne hasła reklamowe również mogą wprowadzać konsumenta w błąd zarówno co do charakteru usługi, jak i jej bezpłatności.

Uregulowania błędu znajduję się w kodeksie cywilnym. 

 Art. 84. [Bład]  § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).
Art. 88. [Uchylenie się od skutków]]§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

 § 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Jak więc wynika z powyższych przepisów, możliwe jest powołanie się na błąd jeśli błąd został wywołany przez Serwis, a w tym wypadku niewątpliwie tak jest. Nie ma również wątpliwości, że jest to błąd istotny, co zostało wykazane w uzasadnieniu Decyzji Prezesa UOKiKu (konsument, który wiedziałby o odpłatności usługi nie zawarłby umowy).
Aby uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli należy (jak w przypadku odstąpienia od umowy) wysłać pismo zawierające oświadczenie konsumenta z powołaniem się na błąd na adres Serwisu. Co ważne, jest to uprawnienie kształtujące, jednostronne – dlatego nie potrzebna jest akceptacji drugiej strony stosunku zobowiązaniowego, umowa staje się nieważna z mocą wsteczną (ex tunc), z podobnymi skutkami jak w przypadku odstąpienia od umowy opisanego wyżej. Uprawnienie wygasa po roku od wykrycia błędu.

Rejestracja przez osobę poniżej 13 roku życia
Osoba poniżej 13 roku życia nie ma zdolności do czynności prawnej w związku z tym czynność taka jest nieważna. Rejestracja w serwisie i zawarcie w związku z tym umowy nie jest umową powszechnie zawieraną w drobnych bieżących sprawach życia codziennego (czyli np. kupno pieczywa). Reguluje to kodeks cywilny.

Art. 12. [Brak zdolności]
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Art. 14. [Skutki braku zdolności]  
§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.

§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. 


Nie jest do końca prawdą, że Serwis ma prawo domagać się odszkodowania od rodziców. Osobie poniżej 13 roku życia nie można przypisać winy, rodzice mogą odpowiadać, ale tylko w zakresie błędu w nadzorze, co w powyższych okolicznościach faktycznych udowodnienie tego "graniczy z cudem". Rodzic nie jest w stanie całą dobę kontrolować działalności dziecka przed komputerem. Błąd nastąpił w tym wypadku po stronie Serwisu, który nierzetelnie sprawdzał autentyczność danych. Poza tym, Serwis musi udowodnić powstałą szkodę. Powyższa kwestia reguluje kodeks cywilny.

Art. 426.  [Brak winy]
Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Art. 427. [Wina w nadzorze]
Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można.

Nie jest prawdą, że w takim wypadku – za podanie fałszywych danych (trzeba wybrać w formularzu rejestracyjnym datę, z której wynika pełnoletność osoby zakładającej konto) grozi odpowiedzialność karna z art. 286 kodeksu karnego. Osoba poniżej 13 roku życia nie ponosi odpowiedzialności karnej, co ważne osoba taka nie podlega też pod ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, gdyż odpowiedzialność za czyny karalne występuje na podstawie tej ustawy dopiero w momencie ukończenia 13 roku życia. 

Art. 1§ 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:

  1)   zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;
  2)   postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;
  3)   wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21.  
Rejestracja przez osoby między 13 a 18 rokiem życia
Osoby między 13 a 18 rokiem życia nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Rejestracja w takim Serwisie i zaciągnięcie zobowiązania nie jest umową w sprawach drobnych, tak więc dla jej ważności wymagane jest potwierdzenie przez przedstawiciela ustawowego (negotium claudicans). W sytuacji gdy rodzic lub opiekun uzyska informacje o rejestracji dziecka w Serwisie, powinien poinformować Serwis, że umowa została zawarta przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnej, a przedstawiciel ustawowy nie wyraża zgody zawarcie tejże umowy. Umowa taka jest nieważna z mocą wsteczną (ex tunc) i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Art. 15. [Ograniczona zdolność]
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Art. 17. [Zgoda przedstawiciela ustawowego]
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. 

Art. 18. [Potwierdzenie umowy]  
§ 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.
§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Powstaje jeszcze kwestia odpowiedzialności deliktowej za doznaną szkodę czynem niedozwolonym (podanie fałszywych danych i narażenie na straty). Prawo zrównuje pod tym względem osoby powyżej 13 roku życia, a osoby pełnoletnie. W opisanej sytuacji następuje zbieg odpowiedzialności kontraktowej (z tytułu zawarcia umowy) oraz odpowiedzialności deliktowej (z tytułu czynu niedozwolonego). Od odpowiedzialności kontraktowej przedstawiciel dziecka może się uwolnić poprzez nie wyrażenie zgody na zawarcie takiej umowy (o czym wyżej). Powstaje jeszcze problem odpowiedzialności deliktowej, o której poniżej – gdyż stosuje się takie same zasady jak przy osobach pełnoletnich.
Jeśli chodzi o odpowiedzialności karną (w związku z art. 286 kodeksu karnego) – to ponoszą ją osoby, które ukończyły 17 rok życia. Osoby poniżej tego wieku, po skończeniu 13 lat podlegają pod wspomnianą wyżej ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich i mogą wobec nich zostać zastosowane środki przewidziane przez ustawę (poprawcze, wychowawcze). Nie mniej jest to inny rodzaj odpowiedzialności, niż ten zawarty w kodeks karny. Kwestia sporna – czy w ogóle ten czyn wypełnia znamiona z art. 286, ale o tym poniżej.

Podanie fałszywych danych.

W takim wypadku występuje błąd co do stron umowy, gdyż jedna ze stron podała fałszywe dane osobowe. Adres e-mail czy IP które nabędzie Serwis od użytkownika przy logowaniu nie stanowią jeszcze podstawy do określenia dokładnie osoby z którą została zawarta umowa. Ustalenie na 100% osoby, która wypełniła formularz nie jest łatwe, żeby nie powiedzieć, niemożliwe. Dane osobowe, które przypisane są do numeru IP (nawet jak IP jest dynamiczne, to z logowań Dostawca usługi możne wywnioskować, jaki komputer o określonej godzinie posiadał konkretne IP) dostawca usługi nie powinien przekazywać Serwisowi. Odbywa się to tylko na podstawie wniosku uprawnionego organu państwowego (sąd, prokuratura, GIODO). Na koniec, po ewentualnym ustaleniu konkretnego komputera, zostaje kwestia wskazania osoby, która zatwierdziła regulamin i wypełniła formularz. W mojej ocenie "gra nie warta świeczki" i nie dziwię się, że Serwis (czyli pobieraczek.pl) na obecny stan mojej wiedzy – nie skierował do sądu czy organów ścigania żadnego zawiadomienia/pozwu. Co w takiej sytuacji robić? Odstąpić od umowy w formie wiadomości mailowej, podając dane z formularza rejestracyjnego. Zastosować można również wiadomości podane powyżej – w zależności od określonego stanu faktycznego – podając jedynie dane z momentu rejestracji.

Serwis straszy odpowiedzialnością z art. 286 kodeksu karnego, prześledźmy więc ten przepis:

Art. 286. [Oszustwo] 
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.  
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Jeśli nic się za pomocą strony Serwisu nie zostało pobrane, to nie występuje "doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem". Samo podanie fałszywych danych nie jest równoznaczne z odpowiedzialnością karną, gdyż przy rejestracji nie posługujemy się np. podrobionym dokumentem tożsamości. Ma to właśnie związek z nieefektywnym procesem weryfikacji użytkowników serwisu oraz podejściem internautów dopowyższych kwestii (powszechna jest opinia, że co do zasady takie serwisy są darmowe, a ewentualne żądanie opłat następuje w momencie rejestracji)

Jest jeszcze problem odpowiedzialności deliktowej za szkodę powstałą w wyniku popełniania czynu niedozwolonego. Po pierwsze Serwis musi czyn niedozwolony udowodnić. Z wypowiedzi właścicieli Serwisu wnioskuje, że jest to podanie fałszywych danych przy rejestracji. A co z brakiem weryfikacji danych umieszczanych w formularzu rejestracyjnym? Łatwość i brak weryfikacji dany przy zakładaniu konta obciążą w tym wypadku przedsiębiorcę.
Skupmy się na szkodzie, którą ponosi Serwis za …  możliwość ściągnięcia czegoś, co na dobrą sprawę nie należy do nich i w 95% objęte jest ochroną autorsko-prawną. Nie wystarczy samo wskazanie szkody w regulaminie Pobieraczka (§ 3 pkt 14), trzeba tą szkodą faktyczne wykazać – zakładając, że większość osób nic nigdy nie pobrało za pomocą Serwisu, udowodnienie szkody jest w zasadzie niemożliwe. 
Jak wcześniej zauważyłem, w powyższej sprawy występuje zbieg odpowiedzialności kontraktowej (nie wywiązanie się z umowy) oraz odpowiedzialności deliktowej (powstała szkoda wyrządzona czynem niedozwolonym). Powyższy zbieg został uregulowany w kodeksie cywilnym

Art. 443. [Zbieg roszczeń]
Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego.

Przypominam, że osoba poniżej 13 roku życia jest zwolniona od odpowiedzialności (zarówno karnej jak i cywilnej) za podanie fałszywych danych. Powstaje pytanie czy za szkodę w delikcie odpowiadają osoby osoby powyżej 13 roku życia, w tym pełnoletnie i starsze. Biorąc pod uwagę, że do umowy w ogóle nie doszło gdyż, np. brak jest zgody przedstawiciela ustawowego (przy osobą między 13-18 rokiem życia) albo występuje błąd co do treści czynności prawnych i skuteczne uchylenie się od jego skutków poprzez złożenie stosowanego oświadczenia, albo nastąpiło skuteczne odstąpienie od umowy – jest to dość wątpliwe.

W moim przekonaniu, najlepszym rozwiązaniem tego przypadku jest weryfikacja sądowa, co jak się okazuje nie jest łatwe, bo żadna ze stron nie jest skora do skierowania sprawy na tą drogę. Tak więc drodzy użytkownicy – podchodźcie z dystansem do tego co wypisują w swoich e-mailach przedstawiciele pobieraczka.pl. 

Nie jest wykluczone, iż konsument może złożyć na Policję zawiadomienia na właścicieli Serwisu za wprowadzenia w błąd konsumenta w celu osiągnięcia korzyści majątkowych! (fakt wprowadzenia w błąd konsumenta stwierdził przecież Prezes UOKiKu). Podobna sytuacja zachodzi również wtedy, gdy Serwis żąda zapłaty mimo skutecznego odstąpienia od umowy.

Należy pamiętać, że użytkownik prawo do żądania usunięcia konta oraz wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Serwis pobieraczek.pl po odstąpieniu od umowy. W regulaminie Serwisu nie znalazłem niestety informacji o możliwości "ręcznego" usunięcia konta – a szkoda. 

Jeśli ten artykuł uważasz za przydatny – "wykop go" przyciskiem u góry po prawej stronie, być może pomoże innym osobom.TREŚĆ ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

(z powołaniem się na nie wywiązanie się z obowiązku informacyjnego w zw. z powyższym termin wydłuża się do 3 m/c). 

Odstąpienie od umowy

Powołując się na art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług Usenet, zawartej z Eller Service S. C., dnia xxxxx r. z komputera o adresie IP xxxxxxxxxx
Pragnę przypomnieć, iż w związku z brakiem pisemnego potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust.1 w zw. z art. 9 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, termin, w którym przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia zawarcia umowy.

Odstępując od umowy, zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych ze zbioru danych firmy Eller Service S.C. (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych).


z poważaniem
xxxxxxxxxx

(ps. nie muszę przypominać, że Pobieraczek, nie musi tego akceptować, ani w żaden inny sposób zatwierdzać – wystarczy, że są spełnione przesłanki prawne, szczegóły w powyższym artykule).Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....