Istotne zmiany w nowej wersji projektu nowelizacji u.o.k.i.k.

Na Komitet Stały Rady Ministrów wpłynął projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów po konsultacjach społecznych i miedzyresortowych prowadzonych od kwietnia br. Przypomnę, że na blogu opisywałem już największe zmiany wprowadzone w kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych pod kątem występowania w nich postanowień niedozwolonych, jak i pozostałe zmiany w uprawnieniach Prezesa UOKiK. Sygnalizowałem również odpowiedź Prezesa UOKiK do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych. Odbyła się nawet konferencja uzgodnieniowej w tej sprawie w siedzibie Urzędu. 

Teraz możemy zapoznać się z poprawionym projektem ustawy, który… uwzględnia kilka bardzo istotnych poprawek (w porównaniu z pierwotna wersją projektu). Oto moje zestawienie 5 najważniejsze z nich:

  • Zrezygnowano z możliwości wszczęcia postępowania w sprawie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone "na wniosek" na rzecz możliwości złożenia zawiadomienia zarówno przez konsumenta, rzeczników konsumentów, Rzecznika Ubezpieczonych czy też organizacje konsumenckie. Zawiadomiający będzie mógł występować w toku postępowania jako podmiot zainteresowany, co uprawnia go do składania wyjaśnień czy przeglądania akt sprawy. Myślę, że zmiany mogą cieszyć konsumentów, bo wcześniejszy tryb nie znalazł uznania wśród niektórych najsłabszych uczestników rynku czy też w mediach, które trąbiły o tym, że to rząd chce zrobić zamach na uprawnienia konsumentów i osłabić ich pozycję w sporze z bankami (oczywiście nie było podstaw do takiego myślenia, ale obecne rozwiązanie powinno rozwiać te wątpliwości).
  • Zrezygnowano – niestety – z nowelizacji k.p.c., która wprowadzała przepis przewidujący związanie sądów powszechnych w postępowaniach cywilnych ustaleniami Prezesa UOKiK poczynionymi w prawomocnej decyzji tego organu. Najwyraźniej przeważyły argumenty przywołane przez przedsiębiorców czy np. RCL w toku konsultacji. Trochę szkoda, ale z drugiej strony mogło to powodować sytuacje, w których to indywidualne postępowanie sądowe byłoby zawieszane do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego przed Prezesem UOKiK. Pozostaje nadzieja, że sądy będą mimo wszystko brały pod uwagę ustalenia Prezesa UOKiK w orzekaniu w indywidualnych postępowaniach sądowych z udziałem konsumentów (oprócz tego organ będzie mógł też przedstawiać istotny pogląd w sprawie w ramach takiego postępowania sądowego, co również powinno wzmocnić sytuację konsumenta w sporze sądowym z przedsiębiorcą). 
  • Instytucja tzw. tajemniczego klienta będzie mógł być stosowana przez Prezesa UOKiK wyłącznie za zgodą sądu (SOKiK).
  • Wprowadzono możliwość złożenia odwołania do SOKiK od decyzji tymczasowych. Prezesa UOKiK będzie miał do 14 dni na przekazanie akt sprawy do sądu, a SOKiK rozpatrzy je w terminie 2 miesięcy.
  • Zmieniono definicję "praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów" co ma bardzo istotne znaczenia dla możliwości formułowania zarzutu przez Prezesa UOKiK w oparciu o naruszenie dobrych obyczajów

Jeżeli Rada Ministrów przyjmie projekt, to będzie mógł on zostać skierowany do Sejmu. Czasu do końca kadencji jest mało, ale jest szansa (i nadzieja), że zmiany zostaną przyjęte. Przypominam, że jeżeli to się nie uda to obowiązuje zasada dyskontynuacji, czyli w nowej kadencji będzie trzeba rozpocząć całą ścieżkę legislacyjną od nowa. 

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....