Gdy termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę

Za tydzień będziemy już w nowej "rzeczywistości konsumenckiej", ponieważ zacznie obowiązywać ustawa o prawach konsumenta. Z tej okazji chciałbym jeszcze jeden wpis poświęcić nowym regulacjom, przed ich wejściem w życie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której to dokonujemy zakupu przedmiotu przez internet (ale dotyczy to również sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, np. na pokazach), a towar zostaje nam wydany w sobotę (np. odbiór w paczkomacie). Jak już zapewne wiecie – zgodnie z nowym prawem – mamy 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od tak zawartej umowy, a to oznacza, że termin na odstąpienie od umowy wypada za 2 tygodnie, też w sobotę. 

Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów upływ terminu na odstąpienie od umowę w sobotę oznaczał, że to właśnie w tym dniu jest ostatni moment, aby wysłać do przedsiębiorcy stosowne oświadczenie (liczy się  data nadania korespondencji, a nie dzień otrzymania oświadczenia przez przedsiębiorcę). Termin nie ulegał przedłużeniu, bo zgodnie z polskim prawem sobota jest dniem roboczym. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień na dokonanie czynności przypada w sobotę, to nie przedłuża to terminu dokonania jej do końca następnego dnia roboczego. Inaczej jest w sytuacji, w której to termin wypada w niedziele lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy. Stosujemy w takiej sytuacji art. 115 kodeksu cywilnego:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda pod rządami ustawy o prawach konsumenta, która "wprowadziła" do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2011/83/EU. Prawidłowa implementacja wymaga, aby zachowany został cel dyrektywy, jaki wiązał się z wdrożeniem we wszystkich państwach Unii Europejskiej jednakowych regulacji. Aby poznać zamiar ustawodawcy niezbędna jest szczegółowa analiza nie tylko samych przepisów Dyrektywy, ale również jej Preambuły (Motywów), które pełnią podobną funkcję, jak nasze rodzime uzasadnienie do ustawy, aczkolwiek – w mojej ocenie – znaczenie Motywów jest bardziej donioślejsze (temat do dyskusji na inny wpis). Zgodnie z Motywem 41 Preambuły:

W celu zapewnienia pewności prawa, do obliczenia terminów przewidzianych w niniejszej dyrektywie powinno mieć zastosowanie rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów.

Rozporządzenie nr 1182/71 określa sposób obliczenia terminów dla aktów wydawanych przez Komisję i Radę Europejską. Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio w porządku prawnym państwa członkowskiego (w tym w Polsce), bez konieczności implementacji w postaci osobnej ustawy, jak w przypadku Dyrektywy (por. art. 6 – Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich). W myśl art. 3 ust. 4 tego rozporządzenia:

Jeżeli ostatni dzień okresu wyrażonego inaczej niż w godzinach jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, okres wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę, to konsument ma możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowę w następnym dniu roboczym, czyli w poniedziałek. Należy więc stosować przepisy ww. rozporządzenia, a nie art. 115 k.c., który nie zalicza soboty do dni ustawowo wolnych od pracy (zob. ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).

Na zakończenie dodam tylko, że przy obliczaniu ww. 14 dni na odstąpienie od umowy bierzemy pod uwagę również wszystkie soboty, niedziele, czy inne dni ustawowo wolne od pracy (np. 25 i 26 grudnia), które znajdują się "w środku" tego okresu, gdyż termin na odstąpienie od umowy liczony jest dniami kalendarzowymi, a nie roboczymi. Analizowany w niniejszym wpisie wyjątek dotyczy tylko sytuacji, w której to ostatni dzień na złożenie oświadczenia przypada w sobotę. Analogiczne zasady oczywiście należy stosować, w sytuacji w której to termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wypada w niedzielę, czy też w inny dzień ustawowo wolny od pracy. W takim wypadku termin na złożenie ww. oświadczenia również przedłuża się do następnego dnia "roboczego".

Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....