Dane autora komentarza można ujawnić dopiero po wniesieniu pozwu

Taki mniej więcej jest wniosek płynący z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 października (sygn. akt. II SA/Wa 364/11). O całej sprawie donosi w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolita. Jest to niewątpliwie istotne orzeczenia, dotyczące problemu udostępniania danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego, w przypadku zamiaru wystąpienia do sądu z pozwem cywilnym, np. o naruszenie dóbr osobistych. 


Krótki opis stanu faktycznego:
  • na portalu wp.pl niejaki użytkownik o nicku arfulik umieszcza wpis, z którego wynika, iż poszukuje osób poszkodowanych przez firmę X, jak również porusza inne kwestie, które w ocenie skarżącego naruszyły jego dobra osobiste
  • chcąc wnieść pozew musi ustalić dane osobowe autora; po adresie IP wiadomo jedynie, że wpis został zamieszczony poprzez operatora Telekomunikację Polską
  • TP odmawia udzielenia informacji o danych osobowych, ze względu na tajemnicą telekomunikacyjną
  • skarżący zwraca się do GIODO z prośbą o intrwencję
  • GIODO wydaje decyzję zobowiązującą TP do udostępnienia danych
  • w wyniku odwołania TP, GIODO zmienia decyzję i przyznaje rację operatorowi
  • skarżący, kieruje sprawę do WSA i…. przegrywa
Jak wskazywał Sąd:

Sam zamiar wytoczenia powództwa przeciw autorowi wpisu w Internecie nie wystarczy. Trzeba go jeszcze uprawdopodobnić, występując na drogę sądową. Dopiero wtedy wezwanie sądu do uzupełnienia braków pozwu powinno nakładać na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek ujawnienia danych osobowych autora wpisu. W ocenie sądu jest to bardzo istotny wymóg, ponieważ takie dane mogą być użyte w różny sposób.

Czyli reasumując, w ocenie WSA – najpierw do sądu cywilnego kierujemy pozew przeciwko np. arfulik, nie wskazując przy tym jego pełnych danych osobowych, ani miejsca zamieszkania. Następnie sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych, czyli do poprawnego oznaczenia stron (na podstawie art. 130 §1 k.p.c.), które mamy uzupełnić w tydzień. W terminie 7 dni powinniśmy zdaniem sądu uzyskać dane od operatora telekomunikacyjnego i uzupełnić braki? 
Mało wykonalne, a tylko wtedy pismo będzie uważana jako złożone w pierwszym terminie. No chyba, że WSA miał na myśli możliwość złożenia ponownie pozwu w późniejszym czasie z pełnymi danymi. Tylko jaka jest pewność, że tak uzyskane dane, na pewno będą wykorzystane do sformułowania jeszcze jednego pozwu?
 
Telekomunikacja Polska odmówiła udostępnienia danych osobowych, powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną z art. 159 ustawy prawo telekomunikacyjne, w tym na możliwość ujawnienia danych będących w/w tajemnicą, gdy będzie to konieczne z innych powodów przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi (art. 159 ust. 2 pkt 4). W ich ocenie nie było to konieczne, a Sąd przyznał im rację. Wyrok nie jest prawomocny, brak jest jeszcze uzasadnienia w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (ale mam nadzieję, że niebawem się tam pojawi). 

Warto przypomnieć, że już wspomniana kwestia była analizowana m.in. w wyroku WSA w Warszawie (II SA/Wa 1598/09), a następnie zostało wydane postanowienie NSA (I OSK 1079/10). Szerzej całej sprawie można poczytać w artykule Udostępnienia danych osobowych przez Administratora. W pierwszej części tekstu jest omawiany przepis art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych (przepis został już wykreślony z ustawy, tak więc stan prawny się zmienił w chwili obecnej), druga część poświęcona jest w/w kwestii art. 159 prawa telekomunikacyjnego. Jak uznał wtedy NSA:

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego podkreśla się natomiast, że przepisy Prawa telekomunikacyjnego przewidują dalej idącą ochronę danych osobowychobjętych tajemnicą telekomunikacyjną, niż przepisy ustawy o ochronie danych o sobowych.

Zobaczymy jaki tym razem wyda wyrok NSA, ponieważ skarżący zapowiedział już, że nie ustąpi tak łatwo.

Z drugiej strony patrząc na działania takich przedsiębiorstw jak Kancelaria Pro Bono czy właścicieli pobieraczek.pl to uważam, że dobrze się dzieje w sytuacji, gdy dane osobowe nie są rozdawane na prawo i lewo. Z drugiej strony potrzeba dużo determinacji, aby dochodzić swoich roszczeń za naruszenia w sieci. Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....