Czy jest szansa na skorzystanie z darmowego kredytu?

Prezes UOKiK opublikował raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 r. Z dokumentu można się dowiedzieć jakie naruszenia zauważył ww. organ u 20 instytucji udzielających kredytów konsumenckich (w tym banki, SKOK-i oraz inni przedsiębiorcy pożyczkowi). W mojej ocenie każdy konsument powinien zapoznać się raportem, przynajmniej w zakresie dotyczącym podmiotu u którego posiada kredyt. Stanowić to może źródło cennych wskazówek dla osób, które mają problem z odstąpieniem od umowy, wcześniejszą spłatą kredytu czy też zmianą oprocentowania kredytu w trakcie trwania umowy. Jedną z największych zalet tego opracowania jest możliwość zweryfikowania, czy konkretny podmiot wywiązał się ze obowiązków informacyjnych względem konsumenta i czy istnieje możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

Pojęcie "darmowego kredytu" opisałem w artykule: Sankcja kredytu darmowego. Główną jego zaletą jest możliwość spłaty już zaciągniętej pożyczki bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z zawartej umowy, w tym odsetek umownych, prowizji, opłat przygotowawczych czy innych bliżej nienazwanych kosztów (z wyjątkiem kosztów ustanowienia zabezpieczenia). W praktyce skorzystanie z tego uprawnienia przez konsumenta sprowadza się do zwrotu kredytodawcy jedynie wartości wcześniej udzielonej pożyczki. 

Z Raportu wynika (str. 32), że cztery badane podmioty, tj. SKOK Jaworzno, Invest Bank, Credit Agricole, Profi Credit nie wywiązały się w należyty sposób z obowiązków informacyjnych względem konsumentów. Dlatego, jeśli uzyskaliście kredyt konsumencki w jednej z wyżej wymienionych instytucji, warto prześledzić umowę czy znajduje się w niej wskazane w raporcie nieprawidłowości. I tak:

  1. SKOK Jaworzno we wzorcu "Umowa pożyczki" nie wskazał wysokości stopy oprocentowania, poprzestając jedynie na wskazaniu sposobu jej ustalenia (naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy);
  2. Invest Bank we wzorcu "Umowa kredytu gotówkowego" określa termin wypłaty kredytu, ale jednocześnie dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu bez wskazania maksymalnego okresu i przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia takiej decyzji (naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy);
  3. Credit Agricole we wzorcu dotyczącym udzielenia kredytu konsumenckiego zaniechał zamieszczenia informacji o wysokości odsetek w stosunku dziennym należne przedsiębiorcy, w przypadku skorzystania przez konsumenta z odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy);
  4. Profi Credit Poland we wzorcu "Umowa pożyczki gotówkowej" nie wskazuje wartości stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (od 6 grudnia 2012 r – 23 %, we wcześniejszym okresie 24%), poprzestając jedynie na wskazaniu bliżej nieokreślonego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 11 ustawy);

Jeśli zauważyliście w swojej umowie omawiane nieprawidłowości, warto zastanowić się nad możliwością skorzystania z dobrodziejstwa "darmowego kredytu", co zdecydowanie ułatwi spłatę zadłużenia poprzez zwrot jedynie wartości pozyskanego wcześniej kapitału (oraz kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia). W tym celu należałoby zwrócić się do kredytodawcy z pisemnym oświadczeniem wskazującym na zauważone nieprawidłowości i wyrazić zamiar spłaty jedynie niezbędnej sumy pieniężnej wyliczonej w oparciu o wyżej wskazane kryteria. 

Należy jednak pamiętać, że omawiany raport nie stanowi samoistnej podstawy do formułowania określonych roszczeń przed sądem. Prezesa UOKiK badał bowiem stosowane przez przedsiębiorców wzorce na etapie postępowania wyjaśniającego. Nie ma w tym zakresie żadnej decyzji Prezesa UOKiK, która mogłaby stanowić swojego rodzaju podstawę do dochodzenia indywidualnych roszczeń przez konsumentów (private enforcement)

Niewątpliwie jednak takie całościowe opracowanie może być pomocne dla niejednego konsumenta poprzez wskazania odpowiednich argumentów oraz podstawy prawnej przy formułowaniu zarzutów przez słabszą stronę stosunku obligacyjnego, czyli konsumentów.

Planowane działania Prezesa UOKiK w zakresie wynikającym z omawianego raportu znajdują się w załączniku nr 1


Podziel się artykułem!
Processing your request, Please wait....